WIOSNA, LATO, JESIEŃ, ZIMA

DOM XS

Znajdź miejsce,

Postawimy Ci tam dom

Ucieknij z miasta

W dobrym stylu

Nowoczesna architektura

48,27 m2 powierzchni użytkowej

Twój azyl poza miastem

Przez cały rok

ZOBACZ WIĘCEJ

DWUPOZIOMOWE W PEŁNI FUNKCJONALNE

DOMXS to no­wo­cze­sny, ca­ło­rocz­ny dom o pod­sta­wie 35m2. Nie wy­ma­ga po­zwo­le­nia na bu­do­wę, wy­star­czy zgło­sze­nie do urzę­du. DOMXS jest wy­trzy­ma­łą kon­struk­cją drew­nia­ną sta­wia­ną na kla­sycz­nych fun­da­men­tach.

ZOBACZ WIĘCEJ